Finansiärer

Allmänna arvsfonden

Arvsfonden stöttar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Arvsfonden finansierar Miljöverkstans verksamhet under 3 år.


ARV_logo_RGB

 

Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling

 Stiftelsens formella syfte är att främja vetenskaplig forskning inom hållbar utveckling samt underlätta praktisk tillämpning av densamma. Stiftelsen har finansierat bland annat inköp av kläder till barnen samt inredning till våra lokaler.


AXJ

 

Vi har flera ovärderliga samarbetspartners

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har under flera år haft en ambition att utveckla Flatenområdet och under 2012 rustades lokalerna vid badet upp av stadens fastighetskontor. Stadsdelsförvaltningens insats i projektet Miljöverkstan var att finansiera en första fas som undersökte förutsättningarna för barn och ungdomar att utveckla en relation till naturen. Idag är Miljöverkstan en egen organisation. Stadsdelsförvaltningen tillhandahåller lokalerna vid Flatenbadet och samarbetet fortlöper. www.stockholm.se

Albaeco är en ideell förening som vill att barn ska få möjlighet att förstå hur deras liv hänger samman med naturen. Albaeco har deltagit i utvecklingen av projektet i workshops och möten med barn och unga. I det fortsatta arbetet kommer Albaeco att delta med en person i projektgruppen och tillsammans med Stockholm Resilience Centre bidra med experter till Miljöverkstan. www.albaeco.se

Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. I fokus står systemens resiliens – deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. www.stockholmresilience.org

UFS – Unga Forskare Stockholmsdistriktet är en distriktsorganisation som samlar 7500 vetenskapsintresserade ungdomar i Stockholms län i ett tjugotal olika föreningar. Deras syfte är att stödja ungdomars intresse för vetenskap och teknik. Flera av UFS  ungdomsorganisationer kommer att bidra med  personliga resurser i form av expertis och erfarenheter. www.ufs.se

Sensus Studieförbund är en idéburen organisation som arbetar med demokrati, bildning och kultur. Sensus uppgift kommer att vara att utbilda ledare, cirkelledare och projektgruppen. I detta ingår till exempel utbildning i  FNs Barnkonvention och FNs Mänskliga Rättigheter samt deras efterlevnad. Sensus kommer att hålla studiecirklar med ungdomar och vuxna som deltar i, eller är intresserade av, projektet. www.sensus.se

Skarpnäcks församling kom tidigt med i processen. Ett av deras prioriterade områden är miljöfrågor och barn och ungdomar. Församlingen samarbetar med skolor, elevråd, dagkollon, och konfirmationsläger och har nära och långvariga relationer med många barn och unga i området och deras föräldrar. Skarpnäcks församling har bidragit med arbetstid för Annika Olsson samt lokaler för träffar och workshops. www.svenskakyrkan.se/skarpnack

Enskilda bollplank, inspiratörer och samarbetspartners

Tommie Lindström f.d. byråchef för Sommarbarnsbyråns enhet inom Stockholm stad. Kommer att arbeta ideellt med att utforma dagkolloverksamheten under projektets gång.

Annika Olsson har 20 års erfarenheter av att som journalist intervjua barn och gestalta viktiga samhällsfrågor i radio, TV samt tidningar. (Sveriges Radio P1, SVT samt DN). Annika kommer att medverka genom arbete med barn och ungdomar, framförallt i hur man kommunicerar och gestaltar viktiga frågor samt i dokumentationen.

Kaj Török från Futerra Sustainability Communications. Kaj har bidragit med input och deltagit i workshops och kommer även i fortsättningen medverka som inspiratör och bollplank kring hur hållbarhet kan presenteras som lockande och engagerande.

Jonas Ewemo var initiativtagare till marknadsplatsen Street och Bondens marknad Uppsala. Han har mångårig erfarenhet av att projektleda egna och andras evenemang, främst inom mat och kultur.Jonas bidrar med idéer och kreativitet till hållbarhetsfesten.